TBMM Plan ve Bütçe Kurulu, AKP’li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kurulda, Vergi Metot Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Teklifle; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Esnafa vergi muafiyeti

Kolay yöntemde vergilendirilen mükelleflerin karları gelir vergisinden istisna tutulacak. ‘Küçük esnaf’ olarak söz edilen ve 850- 860 bin civarında olan bu mükellef kümesinin yararlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde çıkar istisnası getirilecek. Buna nazaran; internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, manzara, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri yararlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri karlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de heyeti bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Muhtasar Beyanname’ ve ‘Vergi Tevkifatının Yatırılması’ başlıklı unsurlarındaki asıllar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Bu fiyat üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında öteki faaliyetlerinden kaynaklanan çıkar ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına mani oluşturmayacak. İstisnaya ait kaidelerin taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet tipi için başka ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Ziraî dayanak ödemeleri

Tarım dalı ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık Gelir Vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından 25’inci günü akşamına kadar verilebilecek. Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25’inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecek. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, şubat ve haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Cari vergilendirme devri içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık devirler prestijiyle süreksiz vergi devirleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı yahut hesap periyodunun son üç aylık periyodu ise süreksiz vergi periyodu kapsamında sayılmayacak. Unsur kapsamındaki mükellefler tarafından bu devir için Süreksiz Vergi Beyannamesi verilmeyecek.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanma şartı olan ‘indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilişkin olduğu yıl ile evvelki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması’ şartı, yapılan tarhiyatların katılaşmasına bağlı olacak. Kelam konusu mühlet içinde mutlaklaşan tarhiyatın indirim meblağ sonunun yüzde 1’inden az olması durumunda da indirimden yararlanma koşulları ihlal edilmemiş sayılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin başka vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve faal hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilecek.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın vazife alanına ait işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve kapalı kalması gereken öbür konular açısından yasaklara, bu misyonlarından ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığı’na gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk Lirası’ndan fazla vergi yahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri açısından Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın, öbürleri için ilgili yönetimin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve evrak kullanması, dijital bilgi depolama imkanlarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması üzere gelişmelerin ‘uzaktan incelemeyi’ mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı yahut elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu formda kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir ögesi ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket cinslerini farklı ayrı yahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ait tarz ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzeri biçimde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisinin belirlediği yordam, temel ve müddetler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak. Berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen adap, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterler tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Ayrıyeten, kurulda yapılan değişiklik önergesi ile Konaklama Vergisi 2023’e ertelendi.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir